Przemówienie dyrektora

Dostojni Goście, Drodzy Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Nadać  szkole imię i sztandar to ustalić jej tożsamość, zasugerować wartości ważniejsze od innych.

Nadać  szkole imię i sztandar to także wskazać całej społeczności szkolnej: uczniom, nauczycielom, rodzicom pewien autorytet, punkt odniesienia, podkreślić kierunek działań dydaktyczno– wychowawczych.

Orzeł Biały, którego wybraliśmy sobie na patrona, to znak, który ma charakter ponadczasowy, który był i jest symbolem naszego państwa, podkreśla tożsamość narodową, kształtuje świadomość przynależności do wspólnoty jako dziedzictwa pokoleń.

Na naszym sztandarze widnieje cytat Św. Jana Pawła II:

„Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

Chcemy, by każdy z naszych uczniów potrafił wybrać, co dla niego jako człowieka jest ważne, wartościowe, ku czemu będzie się w swoim życiu skłaniał, co będzie preferował, co będzie dla niego busolą wskazującą drogę.

Przygotowując się do dzisiejszego święta opracowaliśmy folder pamiątkowy, w którym zawarliśmy cytat bł. kard. S. Wyszyńskiego:

„Tylko orły szybują nad graniami i nie lękają się przepaści, wichrów i burz. Musicie mieć w sobie coś z orłów! – serce orle i wzrok orli ku przyszłości”.

Każda chwila w życiu człowieka jest wyborem, wybieramy  między dobrem a złem, między miłością a nienawiścią, między radością a smutkiem, między odwagą a strachem, między samotnością a drugim człowiekiem. Nie można za żadnego człowieka dokonywać w życiu wyborów, ale można dać mu ów kompas, którym będzie się kierował.

 Pragniemy kształtować wśród naszych uczniów wartości, których nie można odrzucić i podeptać. Tymi wartościami są odwaga, prawość, mądrość i wiara. To bogactwo, na którym można budować przyszłość.

W swoim wierszu nasza noblistka Wisława Szymborska pisze:

„Nic dwa razy się nie zda­rza i nie zda­rzy.

Z tej przy­czy­ny zro­dzi­li­śmy się bez wpra­wy

i po­mrze­my bez ru­ty­ny…”

Nadanie imienia i sztandaru w określonej społeczności szkolnej z reguły odbywa się tylko raz. W naszym przypadku taka doniosła uroczystość zdarza się po raz drugi.

 Imię Orła Białego jest kontynuacją tradycji szkoły. W 2003r.  imię to nadano ówczesnemu gimnazjum, został wówczas przekazany sztandar, który obecnie jest cenną pamiątką i stanowi wartość historyczną.

Dziś   imię Orła Białego otrzymuje szkoła podstawowa. Dziś szkole podstawowej zostanie przekazany sztandar.

Jest to niezwykle ważna chwila, której znaczenie podkreśla grono znakomitych gości.

Z przyjemnością chciałabym powitać:

Pana Karola Motykę Starostę Powiatu Braniewskiego

Pana Mirosława Kudlińskiego Wicestarostę Powiatu Braniewskiego

Pana Bogdana Jarmołę  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu           Braniewskiego

Serdecznie witam Dyrekcję KOWR o. Olsztyn w osobie

Pana Marcina Kazimierczuka Zastępcy Dyrektora KOWR o. Olsztyn

Witam:

Pana Łukasza Skrzeszewskiego Wójta Gminy Lelkowo

Pana Jarosława Kozieja Przewodniczącego Rady Gminy Lelkowo

Przybyłe panie i panów radnych Rady Gminy Lelkowo w osobach:

Panią Anna Rubacha

Panią Irenę Werbową

Panią Malwinę Zdunek

Panią Annę Rykaczewską

Pana Jana Pusza

Pana Tadeusza Janowiaka

Witam naszych duchownych:

Ks. Mitrata Jana Łajkosza Proboszcza Parafii Greckokatolickiej  w Lelkowie

Ks. Artura Mizieja Proboszcza Parafii w Zagajach

Ks. Pawła Roszyńskiego Proboszcza Parafii w Dębowcu

Szczególnie miło mi powitać:

Pana Stanisława Popiela Wójta Gminy Lelkowo w latach 1990- 2018

Panią Alinę Mańkut dyrektora szkoły w latach 1996- 2002

Witam służby mundurowe:

Ppłk.SG Tomasza Chwietkiewicza Komendanta Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach

W imieniu Komendy Powiatowej Policji w Braniewie podinspektora Jarosława Przyborowskiego

W imieniu 9.Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie majora Piotra Kowalika

 

Witam:

Panią Agnieszkę Zajączkowską – przewodniczącą Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lelkowie

Panią Małgorzatę Derwisz – wiceprzewodniczącą Rady Rodziców

Witam kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Lelkowo:

Panią Halinę Stechnacz- Buśko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagajach

Panią Ewę Żuryło Dyrektora Gminnego Centrum Kultury

Pana Mariana Rubachę Kierownika Gminnego Ośrodka Zdrowia

Pana Roberta Marciszewskiego Dyrektora Zakładu Wodno- Kanalizacyjnego

Z przyjemnością witam:

Pana Krzysztofa Śmiecha Nadleśniczego Nadleśnictwa Górowo Iławeckie

Pana Władysława Raubo właściciela gospodarstwa rolnego

Pana Romana Gałana właściciela zakładu betoniarsko – kamieniarskiego

Pana Pawła Bobka Prezesa Koła Łowieckiego „Wrzos”

Pana Dominika Kunca Prezesa Koła Łowieckiego „Ponowa”

Pana Tadeusza Grobelnego dyrektora Braniewsko- Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Oddział w Pieniężnie

Pana Artura Lipkę organizatora Akcji się.pomaga​

Pana Tadeusza Kłębuckiego Prezesa Powiatowego Zarządu Ligi Obrony Kraju z siedzibą w Pieniężnie

Pana Antoniego Czyża Specjalistę ds. ochrony p.poż, ochrony przyrody i edukacji leśnej w Nadleśnictwie Zaporowo

Panią Olgę Puszkar Przewodniczącą Związku Ukraińców w Polsce Koło w Lelkowie

Witam poczty sztandarowe i znaczkowe:

Poczet znaczkowy Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach im. 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza

Poczet sztandarowy 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie

Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Braniewie

Poczet sztandarowy OSP w Lelkowie

Poczet sztandarowy SP Zagaje

Z radością witam przybyłych nauczycieli oraz pracowników emerytów SP w Lelkowie:

Panią Zofię Babiak,

Panią Józefę Madejewską,

Panią Teresę Bereda

Panią Irenę i Pana Jana Sołoducha

Pana Bogdana Gałana

Panią Paraskiewię Koć

Panią Zofię Andrejuk,

Panią Mirosławę Piskorz

Witam całą społeczność szkolną:

Uczniów

Nauczycieli

Pracowników administracji i obsługi

 

Witam przybyłych mieszkańców Gminy Lelkowo i gości spoza Gminy.

Witam przedstawicieli TVP Programu 3  oddział Olsztyn

 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/176/2021

RADY GMINY LELKOWO

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Lelkowie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502), Rada Gminy Lelkowo uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego nadaje się Szkole Podstawowej w Lelkowie imię "Orła Białego".

§ 2. Pełna nazwa szkoły, począwszy od 01.09.2022r., brzmi: Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lelkowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelkowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Koziej

 

 


Więcej w tym dziale:


Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.